Deutsch | English

Allmänna Affärsvillkor
Dessa allmänna affärsvillkor har utfärdats av
ELKE HOCKINGS
verksam under företagsnamnet
Matter of Interpretation
och är underlaget för hennes översättningar, tolkningar och annat språkinriktat arbete.

1. Rollen av Sveriges Facköversättarförening, Institute of Linguists och ADÜ Nord

Sveriges Facköversättarförening (Sverige), Institute of Linguists (Storbritannien) och ADÜ Nord (Tyskland) är yrkesföreningar av kvalificerade lingvister. Oavsett kategori måste sökanden, för att bli medlem, uppfylla strikta inträdeskrav, och i och med inträdet godkänna att följa en yrkeskodex. En kopia av kodexen kan skickas på begäran. Elke Hockings är fullvärdig medlem i alla de tre organisationerna. De skall undersöka klagomål om påstått brott mot denna kodex till vilken Elke Hockings, som medlem, har förpliktat sig. Dessa organisationer är dock inte inblandade i avtalet mellan Elke Hockings och hennes kund.

2. Tillämplig lag

Dessa allmänna affärsvillkor skall tolkas efter svensk lag.

3. Definitioner

I dessa allmänna affärsvillkor är:
a) kunden den person eller det företag som ger ett uppdrag;
b) översättaren/tolken den idkare som utför uppdraget;
c) uppdraget det projekt eller arbete som beställs av kunden från översättaren/tolken och kan bestå av såväl översättningar, granskning och korrekturläsning av översättningar som tolkning;
d) källspråket det språk från vilket översättningen/tolkningen skall ges;
e) målspråket det språk till vilket översättningen/tolkningen skall ges; alla texter som skall granskas eller korrekturläsas är också på källspråket
f) prestationskraven t ex önskad layout, mjukvara, leveransdatum, källspråk, syfte med uppdraget (för publikation eller endast för information osv.) leveranssätt, specialterminologi och företagsintern stil, ansvar för korrekturläsning, transport, (inkl. parkering), logi, obekväm arbetstid.

4. Syfte

De allmänna affärsvillkorens syfte är att vara ett underlag:
a) för utförandet av uppdrag och skall skickas till kunden på begäran;
b) för en bra arbetsrelation mellan kunden och översättaren/tolken.

5. Antagande

Beroende på översättarens/tolkens andra uppdrag är översättaren/tolken inte tvungen att anta ett uppdrag om kunden inte beställer uppdraget inom offertens giltighetstid.

6. Leveransdatum av översättningar

Leveransdatumet för översättningar skall bara vara bindande om översättaren/tolken har sett allt material som ska översättas. Detta datum får flyttas om prestationskraven förändras efter att uppdraget beställts. Kunden förpliktar sig att leverera källtexten inom avtalad tid. Översättaren/tolken skall inte ta ansvar för förlust, skada eller sen leverans av avslutat arbete på grund av problem med post- eller telekommunikationsföretag eller force majeure (se klausul 15).

7. Arvoden

7.1 Arvoden/avgifter skall avtalas innan arbetet börjar. Inget kostnadsförslag som baseras på kundens beskrivning av projektet skall vara bindande förrän översättaren/tolken har sett allt material som ska översättas.
7.2 Arvoden/ avgifter får jämkas efter arbetet har påbörjats om det kommer fram att inte all relevant information givits och/eller om prestationskraven förändrats.
7.3 Sättet att beräkna såväl arvoden/avgifter som tilläggskostnader för ytterligare prestationskrav (t ex rekommenderad försändelse, expressbrev) skall avtalas innan arbetet börjar.
7.4 Allt arbete skall betalas. Eftersom översättaren/tolken är medlem av Sveriges Facköversättarförening, Institute of Linguists och ADÜ Nord gör översättaren/tolken inga gratis provöversättningar/-tolkningar.
7.5 Slutgiltig korrekturläsning och granskning av översättningarna i händelse av publikation är inte automatiskt del av uppdraget och måste förhandlas separat.

8. Betalning

8.1 Betalningen skall ha inkommit inom en månad räknat från fakturadatum, därefter beräknas dröjsmålsränta med 17 % och påminnelseavgifter med 150 SEK för varje påminnelse.
8.2 För långa uppdrag kan översättaren/tolken kräva ersättning på delbetalning.

9. Avbeställning

9.1 Avbeställningsavgifter beräknas ifall ett uppdrag avbeställs efter arbetet påbörjats.
9.2.1 Vid avbeställning av ett uppdrag efter avtalet är kunden skyldig att ersätta översättaren/tolken för allt arbete som utförts fram till avbeställningsdatumet och för alla andra kostnader och utgifter som uppstått på grund av denna avbeställning. Utöver detta är kunden skyldig att betala 75 % (sjuttiofem procent) av det avtalade arvodet, som kalkylerats enligt 7.3, om inte annat överenskommits.

10. Planerat syfte med översättning/tolkning

Det planerade syftet med översättningen/ tolkningen skall alltid avtalas och nedskrivas. Kunden skall inte använda översättningen/tolkningen för något annat syfte utan översättarens/tolkens godkännande.

11. Upphovsrätt i källtexten och rätt till översättning

11.1 Om källtexten är upphovsrättligt skyddad skall översättaren/tolken endast anta uppdraget på villkor att kunden
a) har fått rätt till översättning eller
b) endast skall använda översättningen för eget bruk.
11.2 Kunden befriar översättaren/tolken från allt ansvar för brott mot såväl upphovsrätt och/eller rätten till översättning som från allt ansvar vid rättsliga åtgärder som uppstår på grund av källtextens innehåll.

12. Upphovsrätt i översättning/tolkning

12.1 Om kunden och översättaren/tolken har kommit överens om att upphovsrätten i översättningen/tolkningen kommer att överlåtas till kunden, skall sådan upphovsrätt endast överlåtas efter att den fulla betalningen för uppdraget har inkommit. Tills dess skall upphovsrätten ägas av översättaren/tolken.
12.2 Upphovsrätt kan gälla i skriftligt eller muntligt material inklusive inspelat material i analogt eller digitalt elektroniskt format.
12.3 Om översättaren/tolken överlåter upphovsrätten, och översättningen eller tolkningen publiceras i efterskott, förväntar översättaren/tolken sig att kunden anför översättarens/tolkens namn, om inte annat överenskommits (t ex vid reklammaterial).
12.4 Om översättningen ingår i ett översättningsminne skall översättaren/tolken upplåta licens för denna användning.
12.5 Om översättarens/tolkens arbete ändras eller revideras på något sätt utan översättarens/tolkens skriftliga godkännande skall översättaren/tolken inte ha något ansvar för ändringarna och deras konsekvenser.

13. Sekretess

13.1 Enligt yrkeskodexarna (klausul 1) behandlar översättaren/tolken alla uppdrag med yttersta sekretess. I överensstämmelse med kraven i dessa kodexar skall översättaren/tolken inte ta direktkontakt med kundens kunder utan uttryckligt tillstånd av kunden.
13.2 Översättaren/tolken skall inte framställa fler kopior av materialet än de som är nödvändiga för en normal företagsverksamhet; och de här kopiorna skall enbart användas internt. Endast sådana kopior skall arkiveras som krävs för företagets ansvarsförsäkring.
13.3 Enligt yrkeskodexarnas krav (klausul 1) skall översättaren/tolken säkerställa att alla tredje parter (t ex maskinskrivare, kollegor, korrekturläsare osv.) som hon må anställa informeras av sekretessbehovet. När det blir nödvändigt skall översättaren/tolken stämma av med sina kollegor om problem med terminologi och andra lingvistiska angelägenheter, men hon skall säkerställa att inte någon hemlig information avslöjas.
13.4 Kunden skall inte utan översättarens/tolkens tillstånd avslöja för tredje part någon information om översättarens/tolkens arvoden och arbetsmetoder.

14. Ansvar och skyldighet

Översättaren/tolken skall genomföra översättningar/ tolkningar med rimlig omsorg och färdighet och enligt yrkeskodexarna (klausul 1). Översättaren/tolken skall försöka säkerställa att översättningarna/tolkningarna är lämpliga för det avtalade ändamålet och den avsedda målgruppen.

15. Force Majeure

Om översättaren/tolken inte kan slutföra uppdraget inom avtalad tid på grund av force majeure (t ex brand, storm, översvämning eller någon annan naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, inre oro i land, krigshandling, terrorism eller någon annan situation utanför översättarens/tolkens kontroll) skall översättaren/tolken informera kunden om omständigheterna. Detta skall ge kunden och översättaren/tolken rätt att häva avtalet. Kunden skall betala översättaren/tolken för allt utfört arbete; och översättaren/tolken skall försöka hjälpa kunden att hitta en annan lingvist för uppdraget eller att vidta några andra stödjande åtgärder.

16. Reklamationer

Alla reklamationer av kunden om översättarens/tolkens arbete måste ha inkommit till översättaren/tolken inom 28 dagar efter leverans av översättningar eller efter tolkuppdrag, annars förverkar kunden rätten till skadestånd.

                              Hem | Om | Tjänster | Priser | Affärsvillkor | Tips - Översättning | Tips - Tolkning | Kunder | Länkar | Kontakt
               Copyright 2012 - Matter of Interpretation