Deutsch | English
Tips för köpare av tolktjänster


Ställd inför en förvirrande marknad av frilanstolkar kan uppgiften att välja en tolk och att organisera ett evenemang, där tolkning behövs, verka nedslående. Här ges några tips för köpare av tolktjänster som stöd för den här uppgiften.

Hitta en tolk
  Konsultera webbsidor med yrkesföreningar för tolkar (t ex CIoL, SFÖ, ADÜ Nord, AIIC, STF, VKD)
  Fråga er handelskammare eller liknande organisationer
  Be den potentiella tolken att visa upp en lista över hans/ hennes föregående kunder eller tolkkollegor, och ta kontakt med dem för ett intyg

Definera uppdraget


   Förhandla ett avtal med hänsyn till
  Evenemang/ämne(n) för tolkning
  Längden av önskad tolkning
  Vilken(vilka) typ(er) av önskad tolkning
  Lösningar för logi, transport, parkering, kost, inträdesavgifter osv.
  Tolkteam
  Arvode
  Betalningsvillkor
  Sekretess
  Prestationskrav (tolkningsutrustning, specialterminologi osv.)
  Tillgänglighet av information i förväg om ämnet som ska tolkas
  Upphovsrättsfrågor
  Planerade åtgärder i händelse av avbeställning, force majeure och/eller tvist

Tips för talare

  Tala så mycket som möjligt på ert modersmål och tala fritt
  Försök att i förväg skicka till tolkarna så mycket information och material som möjligt i ämnet
  Ge upplysningar om akronymer, förkortningar, fackbegrepp
  Prata naturligt
  Uttala siffror, namn och akronymer tydligt
  Tala i mikrofonen
  Undvik skämt som är allt för anknutna till en viss kulturell kontext
  Observera att ordlek, citat och talesätt alltid är svårt att tolka
  Under diskussioner, försök att inte prata samtidigt som en annan deltagare talar

Tips för organisatörar


  Säkerställ väl i förväg att tolkningsutrustningen fungerar
  Utse en person som tar ansvar för tolkningsutrustning under mötet/konferensen
  Ta kontakt med tolkteamet så tidigt som möjligt
  Ange tydligt för era deltagare vilka språk som talas och till vilka språk som tolkas
  Undvik tolkning över ett tredje språk (relätolkning)
  Ge tolkarna en tydlig dagordning (t ex tal, diskussion, omröstning)
  Ge tolkarna välmärkta kopior av alla handlingar och audiovisuella presentationer som ska diskuteras
  Placera tolkarna så att de lätt kan se talaren/talarna och deras audiovisuella presentationer

Feedback

  Berätta gärna om era positiva och negativa intryck för förbättringar i framtiden
  Betala gärna enligt avtalsvillkor


Ytterligare information för köpare av tolktjänster finns under:

 Europeiska kommisionens Generaldirektorat för tolkning
  på svenska: http://ec.europa.eu/dgs/scic/working-with-interpreters/index_sv.htm
  på engelska: http://ec.europa.eu/dgs/scic/working-with-interpreters/index_en.htm
  på tyska: http://ec.europa.eu/dgs/scic/working-with-interpreters/index_de.htm


 AIIC:
  på engelska: Choosing the right provider of interpretation services:
http://www.aiic.net/ViewPage.cfm?article_id=155
  Checklist for conference organisers:
http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page33.htm
  Checklist for hiring simultaneous interpretation equipment:
http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page44.htm
Guidelines for speakers:
  http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page29.htm


 Nordens Språkråd:
  på norska: http://www.nordisk-sprakrad.no/folder_att_forstaa/folder_16.htm


                              Hem | Om | Tjänster | Priser | Affärsvillkor | Tips - Översättning | Tips - Tolkning | Kunder | Länkar | Kontakt
               Copyright 2012 - Matter of Interpretation